پایگاه ارتباط مردمی

بخش از سوابق سیده مریم حسینی:

✅فرهنگی، ۲۱ سال سابقه فرهنگی در آموزش و پرورش (در سمت های تدریس، معاونت، مدیریت)
✅کارشناس ارشد ادبیات و عرفان اسلامی
✅فعال و کارشناس حوزه بانوان و امور خانواده
✅معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش
✅فعال اجتماعی در امور زنان، کودکان و جوانان
✅پژوهشگر حوزه تربیتی و آموزشی
✅عضو شورای مرکزی کانون تربیتی
✅مدرس آموزش خانواده
✅فعال و پژوهشگر حوزه شهری و گردشگری
✅نماینده حقوقی مدارس قرآنی در استان فارس

یادداشت ها