پایگاه ارتباط مردمی

جلسه با مهندس بذرافشان و جمعی از کسبه بازارهای غیرمتمرکز شیراز

جلسه با مهندس بذرافشان و جمعی از کسبه بازارهای غیرمتمرکز شیراز

1400-03-16

حضور در جمع بانوان یاوران شورای شهر شیراز

حضور در جمع بانوان یاوران شورای شهر شیراز

1400-03-15

دیدار با جمعی از یاوران شورای شهر شیراز در مسجد امام محمد صادق(ع) خیابان آیت الله حائری شیرازی