پایگاه ارتباط مردمی

آرشیو

هر پروژه و طرحی در حوزه شهر شیراز، پیامدهایی دارد و به منظور تعدیل و کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت به پیوست فرهنگی نیاز دارد.

هر پروژه و طرحی در حوزه شهر شیراز، پیامدهایی دارد و به منظور تعدیل و کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت به پیوست فرهنگی نیاز دارد.

1400-03-10

پیوست فرهنگی یک حرکت عظیم درون زاست، که چگونگی فرهنگ و اشکالات، نواقص، کندی ها و تعارضات طرح را بررسی می کند؛ پیوست فرهنگی، ابزار پیوند بین مدیریت راهبردی و اجرایی در شهر است. الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی در کلانشهر شیراز پیامدهای متفاوتی بر زندگی مردم دارند که این پیامدها باید بررسی […]