پایگاه ارتباط مردمی

آرشیو

هر پروژه و طرحی در حوزه شهر شیراز، پیامدهایی دارد و به منظور تعدیل و کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت به پیوست فرهنگی نیاز دارد.

هر پروژه و طرحی در حوزه شهر شیراز، پیامدهایی دارد و به منظور تعدیل و کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت به پیوست فرهنگی نیاز دارد.

1400-03-10

پیوست فرهنگی یک حرکت عظیم درون زاست، که چگونگی فرهنگ و اشکالات، نواقص، کندی ها و تعارضات طرح را بررسی می کند؛ پیوست فرهنگی، ابزار پیوند بین مدیریت راهبردی و اجرایی در شهر است. الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی در کلانشهر شیراز پیامدهای متفاوتی بر زندگی مردم دارند که این پیامدها باید بررسی […]

آموزش و پرورش یک ارگان مصرفی نیست بلکه در امرِ مهمِ پیشرفت جامعه شهری، معلمین پیشرو هستند.

آموزش و پرورش یک ارگان مصرفی نیست بلکه در امرِ مهمِ پیشرفت جامعه شهری، معلمین پیشرو هستند.

1400-03-09

معلمین عاملین پیشرفت و مسببین داشتن جامعه شهری سالم و شاداب با معیارهای توسعه پایدار بستر فرهنگی اجتماعی هستند. توسعه متوارن و پایدار جامعه شهری حاصل پرورش نیروهای متخصص توسط معلم است؛ معلم با تبیین ظرفیت ها، فرصت ها و نیاز جامعه، به پرورش نیروهای متخصص در امور شهری می پردازد و بستر پیشرفت در […]