پایگاه ارتباط مردمی

جلسه با مهندس بذرافشان و جمعی از کسبه بازارهای غیرمتمرکز شیراز