گذرواژه می بایست حداقل 8 کاراکتر شامل یک حرف کوچک انگلیسی و یک عدد انگلیسی و یکی از کاراکترهای #?!@$%^- باشد.

Powered by OnlineOffice™ Copyright © 2012 - 2024